يک مقام مسؤل در نهاد رياست جمهوری اسلامی ايران گفت حجاب يک امر شخصی است و رعايت حجاب از سوی زنان ايرانی در کشورهای خارجی به دولت ايران مربوط نيست و بستگی به قوانين کشورِ محل اقامتشان دارد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران ايلنا مجيد جعفر زاده رييس مرکز حقوقِ بين المللِ نهاد رياست جمهوری گفت محمود احمدی نژاد با زنان بی حجاب در خارج از ايران ديدار می کند و مشکلی پيش نمی آيد.

محمد جعفر زاده افزود ما به ايرانيان خارج از کشور نمی گوييم حجابشان را رعايت کنند يا نه. آنها بايد به قوانين کشوری که در آن زندگی می کنند احترام بگذارند و طبق آداب و رسوم آن کشور رفتار کنند.