عکس آرشیو از زاینده رود اصفهان
عکس آرشیو از زاینده رود اصفهان

وزﯾﺮ ﻧﯿﺮوی ایران وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎرشها در چهار اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن، تهران، ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: ﻣﯿﺰان آب در ﺳﺪھﺎی تهران ۳۴ درصد کمتر از سال گذشته است.
 
ﺣﻤﯿﺪ ﭼﯿﺖ ﭼﯿﺎن اﻣﺮوز هفتم اردیبهشت ماه در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک همکاریهای اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﺮژی ﺑﺎ وزﯾﺮﻓﺪراﺳﯿﻮن اﻧﺮژی ﮔﻔﺖ: از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری آﺑﯽ ﮐﻪ از اول مهر ﻣﺎه آغاز شده، ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﯿﺰان بارشهای ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ۷ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ سالهای ﮔﺬﺷﺘﻪ و ۴ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎل بوده اﺳﺖ.
 
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ بارشها در ﮐﺸﻮر هم ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: در ۷ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر بارشها ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰان بارشها ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 
به گفته او در ﺳﻤﻨﺎن، تهران، ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺎھﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ حدود  ۳۵ ﺗﺎ ۴۰ درﺻﺪ رﺳﯿﺪه و در 5 ﺳﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آب تهران ﻣﯿﺰان آب ﻣﻮﺟﻮد، 34 درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.