هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا روز جمعه سی ام ارديبهشت ماه تسهيلات جديدی را در مورد صدور ويزا برای دانشجويان ايرانی اعلام کرد.

نظر شما را به تماشای اين ويديو جلب می کنيم.


برای کسب اطلاعات بيشتر، به زبان فارسی يا انگليسی، به تارنمای زير رجوع کنيد.
www.educationusairan.com/farsi

وزارت امورخارجه ايالات متحده آمريکا

www.facebook.com/USAdarFarsi
www.twitter.com/USAdarFarsi
www.youtube.com/USAdarFarsi