شیرین عبادی خواهان راه اندازی یک کارزار جهانی برای آزادی موسوی، کروبی  و رهنورد شد
توضيحات امام جمعه مشهد در مورد دليل بازداشت رهبران اپوزيسيون

امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه اين شهر دليل بازداشت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان حکومت را، قطع کردن رابطه آنان با آمريکا توصيف کرد.

امام جمعه مشهد گفت: «آنان را حصر خانگی کردند تا بيشتر از اين برای آمريکا مزدوری و نوکری نکنند.»

امام جمعه مشهد افزود اين حصر خانگی زندان نيست بلکه برای قطع رابطه با آمريکا و حفظ جان خودشان است؛ چون ممکن است مردم بپا خاسته آن‌ها را تکه تکه کنند يا منافقانی که ، سناريو شهيدسازی ايجاد کردند، اين دو نفر را بکشند و به عنوان شهيد بر دست بگيرند.