هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی عمده ای در باره آزادی اینترنت گفت، اینترنت و دیگر شبکه های ارتباطی «سیستم اعصاب جدیدی را برای کره ما» شکل می دهند:« راه های گسترش اطلاعات و عقایدِ بیشتر به شمار بیشتری از مردم، از هر لحظه دیگری در تاریخ بیشتر است و حتی در کشورهای خودکامه، شبکه های اطلاعاتی مردم را برای کشف حقایق جدید و پاسخگو تر ساختن دولتهایشان کمک می کند».

اما تروریست ها و مستبدان نیز از فناوری های جدید بهره برداری می کنند. خانم کلینتون گفت:« همان شبکه هایی که به سازمان دادن جنبش هایی برای آزادی کمک می کنند، همچنین القاعده را قادر می سازند نفرت بوجود آورد و خشونت علیه بی گناهان را تحریک کند. فناوری هایی با قابلیت گشودن راه های بیشتر برای دسترسی به دولت و پیشبرد شفافیت، همچنین می تواند توسط دولت ها برای درهم شکستن ناراضیان و محروم ساختن مردم از حقوق انسانی شان بکار رود».

هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت حوادث اخیر در ایران نمونه ای است که هم قدرت سودبخش اینترنت و دیگر فناوری های ارتباطی و هم خطرات همراه با چنین فناوری هایی را، زمانی که دولت ها از آنها بعنوان ابزاری برای هدف گرفتن متفکران مستقل استفاده می کنند ، نشان می دهد:« در تظاهراتی که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران دنبال شد، ویدیوی آماتوری قتل زنی جوان در خیابان که با تلفن همراه گرفته شده بود، یک کیفر خواست دیجیتالی برای بیرحمی دولت فراهم آورد. ما گزارش های دیده ایم که وقتی ایرانیان مقیم خارج مطالبی را در انتقاد از دولت خود در اینترنت می گذارند، اعضای خانواده هایشان هدف تلافی جویی قرار می گیرند علی رغم کمپین گسترده دولت برای ایجاد رعب و وحشت، شهروندان خبرنگار شجاع در ایران به استفاده از تکنولوژی برای نشان دادن وقایع کشورشان به جهان و به هموطنان خود ادامه می دهند.

وزیر خارجه آمریکا گفت:« مردم ایران، در بیان حقوق انسانی خود، به جهانیان الهام داده اند و شجاعت آنها چگونگی استفاده از فناوری برای گسترش حقیقت و افشای بی عدالتی را دوباره تعریف می کند».

خانم کلینتون گفت ایالات متحده از آغاز بوجود آمدن خود بعنوان یک ملت، به تبادل آزادانه عقاید پای بند بوده است. او گفت این آزادی اینک ، در مرزهای دیجیتالی قرن بیست و یکم، باید حفظ شود.