پیر کارلو پادوآن، اقتصاددان ارشد سازمان بین المللی همکاری و توسعه
پیر کارلو پادوآن، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه گویای این واقعیت است که پس گذشت پنج سال از بحران مالی و اقتصادی جهان هنوز اقتصاد جهانی شکننده است

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برآورد قبلی خود تجدید نظر کرد،  و اعلام کرد که رشد اقتصاد جهانی از آنچه انتظار می رفت کمتر خواهد بود. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه،  که مرکز آن در پاریس، و هدفش پشتیبانی از سیاست هایی است که باعث بهبود وضع اقتصادی و اج...