بانک مرکزی آمریکا
بانک مرکزی آمریکا

بانک مرکزی آمریکا گفت در نظر دارند ظرف چند ماه آینده کاهش تدریجی محرکهای اقتصادی خود را آغاز کند.

هیأت مدیره بانک مرکزی آمریکا گفتند چنانچه بهبود وضع اقتصاد آمریکا همچنان به روند کنونی خود ادامه دهد، بانک مرکزی در نظر دارند ظرف چند ماه آینده کاهش تدریجی محرکهای اقتصادی خود را آغاز کنند. یادداشتهای اجلاس ماه سپتامبر هیأت مدیره این بانک نشان می دهد ک...