دکتر سانجای گوپتا، پزشک و خبرنگار مشهور شبکه تلویزیونی سی. ان. ان، می گوید در مورد ماری جوانا و میزان ضرر و خطر آن اشتباه کرده است. 

پیشتر دکتر گوپتا با فهرستی را از یکصد ماده و داروی خطرناک که ماری جوانا در میان آنها بود، تایید کرده بود. اما اکنون کتبا و شفاها از مخاطبانش پوزش خواسته و گفته که برداشتش از ماری جوانا نادرست بوده و تحقیق و بررسی بیشتر در این خصوص، وی را به این نتیجه رسانده که ماری جوانا نباید در میان صد دارو و ماده خطرناک باشد.