روی پشت این کبوترها کوله پشتی های کوجکی برای حمل قرص های مخدر نصب شده بود.
روی پشت این کبوترها کوله پشتی های کوجکی برای حمل قرص های مخدر نصب شده بود.

پلیس در مرز عراق، کبوتر قاصدی را با یک بسته کوچک پر از مواد مخدر گیر انداخت؛ کبوتری که به سمت کویت در پرواز بود.

مقامات محلی عراق می گویند داخل این بسته شبیه کوله پشتی کوچک، ۱۷۸ قرص پیدا کرده اند.

​​به گفته یک خبرنگار این قرص ها یک نوع کتامین هستند که که داروی بیهوشی است اما به عنوان یک ماده مخدر که در میهمانی ها هم به کار می رود، استفاده می شود.

 

مقامات می گویند نسبت به کبوترهای قاصد که مواد مخدر را قاچاق می کنند، آگاهی داشتند اما این نخستین موردی بود که یک کبوتر قاچاقچی را گیر انداختند.