آرشیو - کانه تاناکا سال گذشته نیز با بیش از ۱۱۶ سال از سوی رکورد جهانی گینس به عنوان مسن ترین فرد جهان شناخته شده بود
آرشیو - کانه تاناکا سال گذشته نیز با بیش از ۱۱۶ سال از سوی رکورد جهانی گینس به عنوان مسن ترین فرد جهان شناخته شده بود

«گینس» نام یک زن ۱۱۶ ساله ژاپنی را به عنوان پیرترین انسان زنده جهان در فهرست رکوردهای خود ثبت کرد.

نمایندگان این نهاد ثبت رکوردهای جهانی روز شنبه در شهر فوکوکا، جنوب غربی ژاپن حاضر شدند و نام «کانه تاناکا» به فهرست خود اضافه کردند.

​​

​​این زن در خانه سالمندان زندگی می کند و اسناد سجلی او نشان می دهد که متولد ۲ ژانویه ۱۹۰۳ است. او پنج فرزند دارد.