سبزه نوروزى در خانه
نوروز ١٣٩٣
عکاس: مهيار احمدى

به وقت ایران

ساعت ۸ و ۱۲ ثانیه روز یکشنبه اول فروردین

 

به وقت آمریکا

شرق:

ساعت صفر و ۳۰ دقیقه و ۱۲ ثانیه یکشنبه ۲۰ مارس ۲۰۱۶

غرب:

ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه و ۱۲ ثانیه شنبه ۱۹ مارچ ۲۰۱۶

مرکز:

ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه و ۱۲ ثانیه شنبه ۱۹ مارچ ۲۰۱۶

 

به وقت کانادا

تورنتو:

ساعت صفر و ۳۰ دقیقه و ۱۲ ثانیه یکشنبه ۲۰ مارس ۲۰۱۶

ونکوور:

ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه و ۱۲ ثانیه شنبه ۱۹ مارچ ۲۰۱۶

 

به وقت انگلیس

ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه و ۱۲ ثانیه یکشنبه ۲۰ مارس ۲۰۱۶

 

به وقت ترکیه

ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه و ۱۲ ثانیه یکشنبه ۲۰ مارس ۲۰۱۶

 

به وقت اروپای غربی

ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه و ۱۲ ثانیه یکشنبه ۲۰ مارس ۲۰۱۶

 

به وقت امارات متحده عربی

ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه و ۱۲ ثانیه یکشنبه ۲۰ مارس ۲۰۱۶