زن مهاجر، کالیفرنیا 1936

شاید ماندگارترین تصویر از سالهای رکود بزرگ اقتصادی آمریکا، عکس سیاه و سفید کشاورز فقیری باشد که بچه هایش دورش را گرفته اند. عکس مربوط به یک روز سرد در شمال کالیفرنیاست – زمانی که خانم لنگ بعد از یک روز عکاسی به خانه بر می گشت. خسته از کار، با کیف های ...