Nutella 50th Anniversary & Truck Tour Launch Event
Nutella 50th Anniversary & Truck Tour Launch Event

پلیس آلمان در جستجوی کامیونی پر از شکلات است. این کامیون شامل تخم مرغ های شکلاتی مارک «کیندر» و همچنین بسته های شیشه ای شکلات صبحانه «نوتلا» بوده که ۲۰ تن وزن و ۷۰ هزار یورو ارزش دارد.

پلیس هنوز طریق ربوده شدن این همه شکلات و یا انگیزه دزدان را نمی داند. اما از مردم شهر «نوستاد» در آلمان خواسته اند اگر مقدار زیادی شکلات به آنها پیشنهاد شد، و منبعش مشخص نبود، به پلیس خبر بدهند.

​​این نخستین مورد ربوده شدن مقدار زیادی شکلات در آلمان نیست.

در سال ۲۰۱۲ نیز ۵ تن نوتلا که حدود ۱۴ هزار پوند ارزش دارد از یک واگن باری در شهر دیگری در آلمان ربوده شد.