سالن سینمایی که  برای نگهداری از محیط زیست با رکاب زدن دوچرخه کار می کند
سالن سینمایی که برای نگهداری از محیط زیست با رکاب زدن دوچرخه کار می کند