در آمریکا، بوستونی ها محله نزدیک به خط پایان ماراتون بوستون را به جایگاهی برای گرامی داشت  و  یادبود قربانیان بمب گذاری های این  ماه مبدل  ساخته اند.

مردم با گذاشتن دسته های گل همراه با دست نوشته ها و هدایای دیگر در محل انفجارها  ضمن ادای احترام به  کشته شدگان برای آسیب دیدگان آینده ای  پر امید و توام با خوشبختی آرزو می کنند.

نرده های حفاظتی ماراتون پانزدهم آوریل بوستون نیز بخشی ازاین یادواره هاست، که بعضی از مردم با آویختن پرچم های  آمریکا و کفش های مخصوص دویدن به آنها، همدردی و همدلی خود را ابراز می کنند.