گسترش جنبش «اشغال» به سایر ایالت های آمریکا
گسترش جنبش «اشغال» به سایر ایالت های آمریکا

جنبش ضد وال استریت و اعتراض های خیابانی که از ماه گذشته در منطقه وال استریت در نیویورک ِ آمریکا آغاز شده ، به دیگر ایالت های آمریکا  گسترش یافته است.

  درهمین رابطه صدها نفر از تظاهرات  کنندگان و معترضان در چندین شهر آمریکا دستگیر شده اند. روز گذشته در شیکاگو ۱۷۵ نفر از تظاهرات  کنندگان، در واشنگتن ۱۹ نفر و در ایالت آریزونا ۱۰۰ نفر، که به هشدارهای پلیس برای ترک محل توجه نکردند دستگیر شدند.

دستگیری ها عموما  بشکل صلح آمیز بوده  و درست یک روز بعد از آن بوده  که هزاران معترض در سراسر دنیا علیه انچه حرص وآز شرکت ها می نامند،  دست به تظاهرات زدند.