کانديداهای جمهوريخواه؛ سنتوروم و رامنی در صدر نظرسنجی ها
کانديداهای جمهوريخواه؛ سنتوروم و رامنی در صدر نظرسنجی ها

آخرين نظرسنجی موسسه آمارگيری گالوپ در مورد مبارزات انتخاباتی آمريکا نشان مي‌دهد که ريک سنتوروم، سناتور پيشين ايالت پنسيلوانيا، ۳۱ درصد و ميت رامنی، فرماندار پيشين ايالت ماساچوست، با ۳۰ درصد، در صدر فهرست کانديداهای حزب جمهوريخواه قرار دارند.

با اين همه، هنوز راه درازی در پيش است و يکی ‌از مهم‌ترين عوامل آن توانايی مالی کانديداها در انتشار آگاهی های تلويزيونی است، مساله‌ای که تنها ميت رامنی توانايی ادامه آن را داراست.

قرار است روز سه شنبه - انتخابات مقدماتی جمهوريخواهان در ايالت‌های آريزونا و ميشيگان برگزار شود.

ميت رامنی که خود در ايالت ميشيگان به دنيا آمده و در آنجا بزرگ شده است، اکنون برای پيروزی در ميشيگان با مشکل مواجه شده است. با اين همه انتظار می رود که روز سه شنبه وی در آن ايالت پيروز شود.