کیم تیلور (راست)، مقابل خانه اش را در نوروود، ماساسچوست، برف‌روبی می‌کند. توفان دور جدیدی از بادوبوران برفی شديدی را به نيوانگلند در شرق آمريکا آورده است.  

برف و باد و سرما ایالت های شمال شرق آمریکا را فرا گرفته است.

در بعضی مناطق نزدیک به ۲ فوت یا ۶۰ سانتیمتر برف بارید و بادهای سنگین درجه حرارت هوا را تا زیر ۱۰ درجه فارنهایت یا ۲۳ درجه سانتیگراد زیر صفر پایین آورد.

هواشناسان می گویند چنین سرمایی در سال های اخیر در منطقه نیوانگلند که شش ایالت شمال شرق آمریکا را در بر می گیرد، بی سابقه بوده است.

بارش مداوم برف در روزهای اخیر عملیات پاکسازی راه ها و جاده ها را با اشکال مواجه کرده است.

اداره هواشناسی پیش بینی می کند تا اواسط هفته جاری بخش هایی از نیوانگلند یک طوفان برف دیگر به خود ببیند.