یک ماهواره اطلاعاتی روز چهارشنبه با یک موشک دلتا از یک پایگاه نیروی هوایی در کالیفرنیا به فضا پرتاب شد.

 این ماهواره اطلاعات دریافتی را در اختیار دفتر شناسایی ملی ایالات متحده که برعملیات اطلاعاتی کشورنظارت دارد، ارسال خواهد کرد. 

ماموریت این ماهواره اطلاعاتی در راستای دفاع ملی است. 

این سی و یکمین ماموریت موشک های دلتا است که استفاده از آن ها در سال ۲۰۰۲ آغاز شد.