نظرسنجی ها نشان می دهد که مردم جمهوریخواهان را بیشتر از دموکرات ها در مورد بسته شدن فعالیتهای دولت مقصر می دانند. نتایج نظرسنجی ها همچنین حکایت از آن دارد که آمریکایی ها از دو قطبی شدن سیاسی و ناکارآمد بودن هر دو حزب خسته هستند. 

بعد از متوقف شدن بخش اعظم فعالیتهای دولت در روز سه شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا جمهوریخواهان را مسئول دانست، و گفت آنها حاضر نیستند دست از مبارزه با قانون بیمه درمانی عمومی بردارند. آقای اوباما گفت: آنها دولت را به دلیل یک جهاد ایدئولوژیک برای نفی بیمه درمانی میلیون ها آمریکایی بستند. به سخن دیگر، آنها برای انجام دادن وظیفه شان باج خواهی می کنند.»