با ادامه ناآرامی های چند روز گذشته در ميلواکی، بزرگترين شهر ايالت ويسکانسن، فرماندار ايالت، برای احتياط از گارد ملی آمريکا خواسته است در صورت گسترش موج تظاهرات برای برقراری آرامش به نيروهای انتظامی کمک کنند.

به گزارش پليس تظاهرات دیشب معترضان، که عمدتا از سياهپوستان بودند و با افروختن شمع همراه بود، به خشونت کشيده شد.
 پليس ضد شورش می گويد برای متفرق کردن تظاهرات و مقابله با حملۀ برخی از معترضان که با سنگ و اشيای ديگر انجام گرفت، مجبور به تيراندازی شدند... در اين ميان يک نفر دراصابت گلوله مجروح شده و چند نفر دستگير شده اند.

 ناآرامی ها از روز شنبه، از زمان کشته شدن سيلويل اسميت، يک مظنون  ۲۳ سالۀ سياهپوست آغاز شده است.

پليس می گويد اين فرد که در واکنش به دستور پليس حاضر نشد،  توقف کند، و کشته شد، مسلح بوده است.

در اين ناآرامی ها تا کنون چند ساختمان تجاری و چند خودروی پلیس به آتش‌کشیده شد. چهار تن از مأموران پلیس زخمی شده اند و دهها نفر نیز دستگیر شده اند.