وزارت خزانه داری امریکا گفت آنها در رهبری یا طرح ریزی عملیات برای سازمان های تروریستی «فعالانه درگیر» بودند.

وزارت خزانه داری گفت « امان اله آفریدی» و « مطیع الرحمان» از حامیان گروه «لشکر جهانگوی» هستند که آمریکا آنرا مسئول قتل دانیل پرل روزنامه نگار در سال ٢٠٠٢ می داند.

سومین نفر، « عبدالرائول آژار» از طرف جنبش افراطی « جیش ۳ محمد» عمل می کند.

با قرار گرفتن سه پاکستانی در فهرست سیاه، هر دارائی و سرمایه ای که آنها ممکن است در امریکا داشته باشد مسدود می شود، و هر گونه معامله امریکاییان با آنان غیر قانونی خواهد بود.