ديويد سوئت، يکی از دو زندانی خطرناک فراری که تحت تعقيب نیروهای مارشال آمريکا بود، نزديک مرز کانادا دستگير شد.

او اکنون به خاطر جراحت ناشی از تیراندازی ماموران در بيمارستان بستری است.

ديويد سوئت و ريچارد مت، دو محکوم به قتل، سه هفته پيش موفق شدند از زندانی در ایالت نیویورک فرار کنند.

این زندان تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت.

ريچارد مت، زندانی فراری دیگر سه روز پيش در جریان تیراندازی مأموران پليس کشته شد.

مقامات چند نفر از پرسنل را در ارتباط با فرار این دو زندانی بازداشت و بازجویی کردند.