ساختمان کنگره آمریکا
ساختمان کنگره آمریکا

یک نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا با استقبال از آزادی آمریکائیان ایرانی تبار از زندان در ایران، از دولت آمریکا می خواهد با اعمال فشار بر تهران جلو مداخله آن کشور در امور همسایگانش را بگیرد.

آندر کرنشا، نمانیده فلوریدا در کنگره می گوید آزادی زندانیان نشان داد مذاکره با دولت های سرکشی مثل ایران بیهوده نیست و این امیدواری را به وجودمی آورد که ایران هم روزی به جامعۀ کشورهای صلح دوست و قانون مدار بپیوندد.

عضو کنگرۀ آمریکا در ادامه می گوید مقید کردن تهران به پایبندی به برجام در توافق هسته ای کافی نیست و باید ایران را تشویق کرد از مداخله در سوریه، یمن، لبنان و عراق و حمایت از حزب الله لبنان خودداری کند.

کرنشا با تاکید بر اینکه روند تحول در کشورها ی عرب حوزه خلیج فارس بدون برگشت است می افزاید باید به متحدانمان در منطقه تضمین بدهیم که همچنان از آنها پشتیبانی می کنیم.