نوروز در شاهنامه

حکیم ابوالقاسم فردوسی اندر پادشاهی جمشید و پیدایش نوروز:

به فرّکیانی یکی تخت ساخت

چه مایه بدوگوهر اندر نشاخت

که چون خواستی دیو برداشتی

ز هامون به گردون بر افراشتی

چـو خــورشيــد تـابـان ميــان هــوا

نشستــه برو شــــاه فـــرمـــــان روا

جهـــان انجمن شــد برِ تخت او

فــرو مــانــده از فرّه ی بخت او

بــه جمشيــد بر گــوهـر افشـانـدنـد

مرآن روز راروز نو خــوانــدنــد

ســر ســال نـو هـرمـز فــــروديـــن

 بر آســـوده از رنـــج تن دل ز کین

بـــزرگان به شـــادی بيـــاراستنـــد 

مـي و جـام و رامشگـران خواستنـد

چنيــن جــشن فــرخ از آن روزگار

بمانده از آن خسروان يادگار