میت رامنی-رقیب جمهوریخواه پرزیدنت اوباما در مبارزات انتخاباتی سال جاری آمریکا، تنها طی ماه ژوئن-ماه گذشتۀ میلادی-بیش از سی و سه میلیون دلار گردآورده است. ناظران انتخاباتی می گویند پرزیدنت اوباما در فعالیتهای انتخاباتی اش بسیار هزینه می کند و میت رامنی بسیار جمع می کند.