انفجار، ساختمانی را که محل سازمان اطلاعاتی ناظر بر اکثر عمليات ضد تروريستی در مناطق هم مرز افغانستان است، به شدت تخريب کرد

مقامات امنيتی پاکستان می گويند اوايل روز جمعه يک بمبگذارانتحاری اتوموبيلی به مرکز اصلی سازمان اطلاعات پاکستان در شهر پيشاور در شمال غربی آن کشور حمله کرد و