نیروهای بین المللی صلحبان موسوم به «یونیفل»
نیروهای بین المللی صلحبان موسوم به «یونیفل»

مقاله ای از دنی دنون در وال استریت جورنال

شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پرهیز از بروز مناقشه در مرز لبنان و اسراییل باید تغییراتی واقعی در وظایف و اختیارات نیروهای بین المللی صلحبان موسوم به «یونیفل» ایجاد کند. شورای امنیت علاوه بر بهبود عمومی عملکرد یونیفل باید سه گام حیاتی بردارد:

نخست، «یونیفل» باید حضور خود در منطقه مرزی را گسترش دهد. این امر شامل بازرسی دقیق از شهرک ها و روستاهای جنوب لبنان است. سنگرهای حزب الله مانند سنگر شقراء باید جمع آوری شده و دیگر روستاها از موشک ها و تسلیحاتی که به سمت مراکز جمعیتی اسراییل هدف گرفته شده است پاکسازی شود.

دوم، «یونیفل» باید تمام تخلفات از قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت را گزارش بدهد. شورای امنیت نباید این تخلفات را از اسراییلی ها و قطعا از رسانه ها بشنود. یونیفل این تخلفات را باید به موقع و سریع گزارش بدهد تا اعضای شورای امنیت تدابیر لازم را در نظر بگیرند.

سوم، «یونیفل» باید بر مبنای وظایف اش بر دسترسی نامحدود به تمام تاسیسات مشکوک اصرار داشته باشد. همان طور که گزارش دبیرکل سازمان ملل اخیرا آشکار کرد، در برابر فعالیت «یونیفل»  مرتب مانع تراشی می شود. عذر و بهانه درباره فعالیت های سازمان های غیردولتی یا دیگر گروه های صوری وابسته به حزب الله نباید تحمل شود.

برگردان فارسی این مقاله تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.