حسن روحانی رئیس جمهوری ایران
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران

مقاله ای از آلکس وطنخواه در نشریه فارین افرز

 

با وجود اصرار بعضی رسانه های غربی حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، هرگز خود را یک سیاستمدار اصلاح طلب معرفی نکرده است و افکار عمومی ایران هم از او چنین برداشتی ندارد.

پیروزی روحانی در انتخابات بیش از این که نتیجه محبوبیت او باشد نتیجه عدم محبوبیت رقیب تندرو او ابراهیم رییسی بود. البته روحانی در کارزار انتخاباتی وعده های عمده ای از جمله آزادی های سیاسی بیشتر به شهروندان داد و گفت فضا را برای مشارکت جوانان، زنان و اقلیت های قومی و مذهبی باز خواهد کرد.

وعده های بیش از حد در سال انتخابات در ایران امر تازه ای نیست، اما در مورد روحانی فاصله ی میان شعارها و واقعیت حیرت آور است.

البته روحانی به تنهایی مقصر وضعیت کنونی ایران نیست. از اعتراضات سال ۱۳۸۸ تا کنون، علی خامنه ای و حامیانش مانند سپاه پاسداران به روند اصلاحات سیاسی در ایران بیشتر ضربه را زده اند.

با این وجود روحانی می تواند به اعتراضات اخیر به چشم فرصت نگاه کند. او از زمان انتخابات به بعد با نیم نگاهی به جایگاه رهبری خود را به تندروها نزدیک کرده است. روحانی با توجه به سطح بالای خشم عمومی می تواند اوضاع را در برابر رقبایش به نفع خود تغییر بدهد.

* برگردان فارسی این گزارش تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.