**گروه الشباب اقدام به قطع دست و پای سه متهم به دزدی در بخشهای تحت کنترل خود در سومالی کرد**گلوب اند ميل: برای جايگزين کردن مقاوله نامه کيوتو بايد به بيهودگی پايان داد**