رهبر ایران آمریکا را به «دروغگویی» متهم می کند
وقايع روز: کيهان ميگويد پاره کردن عکس آيت الله خمينی نتيجه انحرافی است که با نخست وزيری موسوی آغاز و با رياست جمهوری رفسنجانی و خاتمی شدت گرفت

**گاردين: تقلبی بودن فيلم آتش زدن عکس خمينی**ادامه اعتصابات دانشجويی**دستور العمل در مورد عنوان هاشمی رفسنجانی**تجمع مادران عزادار در پارک لاله تهران با وجود تهديد های امنيتی برگزار شد**