استثتا از تحريم های نفت ايران
پیام نوروزی هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا

خرسندم بهترین آرزوهای خود را به همه آنهایی که مراسم نوروز را جشن می گیرند ارسال کنم. نوروز طی بیش از ۳٠٠٠ سال برای میلیونها نفر در سراسر دنیا زمانی برای امید بوده است.

روح محبت، خانواده و تولد دوباره عمیقا در سرتاسر سنت غنی فرهنگی نوروز تنیده شده است و تعهد مشترک ما را به آینده ای بهتر به ما یادآوری می کند.

مردم ایالات متحده در استقبال از فرصتهای این سال جدید و امکانات تقویت پیوندهای خانوادگی و دوستی به شما می پیوندند. ما در حالی که با چالشهای تازه روبرو می شویم، به حمایتمان از حقوق جهانی بشر و آزادی بیان، حقوقی که مروج صلح، پیشرفت و سعادت هستند، متعهد می مانیم.

نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز.