بانک ملت می گوید دستور بریتانیا بر سپرده های آن تاثیرندارد
بانک ملت می گوید دستور بریتانیا بر سپرده های آن تاثیرندارد

بانک ملت ایران می گوید تصمیم بریتانیا در خصوص ممنوعیت معامله با آن بر سرمایه های این بانک تاثیر نخواهد داشت

بانک ملت ایران می گوید تصمیم بریتانیا در خصوص ممنوعیت معامله با آن بر سرمایه های این بانک تاثیر نخواهد داشت.

مقامات بانک روز سه شنبه گفتند دستور بریتانیا به شرکت های مالی برای متوقف ساختن معامله با بانک ملت به مسدود شدن سپرده های بانک در بریتانیا منجر نخواهد شد.

روز دوشنبه، بریتانیا به شر کت های مالی دستور داد معامله با بانک ملت وخطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل ارتباط های آنها با برنامه اتمی ایران متوقف کنند.

وزارت خزانه داری بریتانیا گفت بانک ملت به سازمانی که با فعالیت های اتمی ایران ارتباط دارد پول می داد.

قدرت های غربی بر این گمانند که ایران سعی دارد تسلیحات اتمی تولید کند، اما ایران می گوید برنامه اتمی آن صلحجویانه است.

 آمریکا و شورای امنیت در کوشش برای وادار ساختن ایران به متوقف کردن برنامه غنی سازی اورانیوم چند دور تحریم علیه آن وضع کرده اند.

کشورهای غربی از آن بیم دارند که جمهوری اسلامی ایران از روند غنی سازی برای تولید سوخت بمب اتمی استفاده کند.