مقامات پليس می گويند ايدلفونسه نيزييمانا توسط اينترپل و ديوان کيفری بين المللی برای رواندا دستگير شده است، وی متهم است که فهرستی از اسامی روشنفکران و دگر انديشان تهيه ميکرده است و در اختيار نيروهای نظامی و شبه نظامی قرار می داده است تا آنها را بکشند

 

پليس در اوگاندا روز دوشنبه يکی از چهار متهم مهم پرونده نسل کشی سال ١٩٩٤ در رواندا را دستگير کرد.

ايدلفونسه نيزييمانا پس از آنکه هفته ی گذشته از جمهوری موکراتيک کنگو با اتوبس وارد اوگاندا شد، دستگير شد. وی از فرماندهان پيشين ارتش و از مقامات ارشد اطلاعاتی بوده است.

ايدلفونسه نيزييمانا پنجشنبه نهم مهرماه وارد اوگاندا شد و روز دوشنبه در کاپالا دستگير شد و سپس به آروشا، در شمال تانزانيا منتقل شد.  آروشا محل استقرار ديوان کيفری بين المللی برای رواندا است.  اين دادگاه با حکم سازمان ملل متحد، برای رسيدگی به جنايات جنگی در رواندا تأسيس شدهاست. پليس اوگاندا می گويد از زمانی که ايدلفونسه نيزييمانا وارد اين کشور شد، تحت نظر بوده است.

مقامات پليس می گويند وی توسط اينترپل و ديوان کيفری بين المللی برای رواندا دستگير شده است. در سال ١٩٩٤ بيش از هشتصد هزار اقليت توتسی و همچنين هوتو هايی که ديدگاه سياسی معتدل داشتند، در رواندا کشته شدند.  ايالات متحده، برای دستگيری نيزييمانا جايزه ی پنج ميليون دلاری تعيين کرده بود. دولت رواندا می گويد وی، مسؤل اصلی سازماند هی نسل کشی در يکی از استان های جنوبی رواندا بوده است.

به گفته مقامهای دادگاه ايدلفونسه نيزييمانا به همراه تعدادی ديگر مسؤل تهيه  فهرستی از روشنفکران و دگرانديشان  و تحصيلکردگان توتسی بوده است.

وی  اسامی اين افراد را در اختيار نيروهای نظامی و شبه نظامی  قرار می داده  تا آنها را بکشند.

وی همچنين متهم است که ملکه سابق رواندا را به قتل رسانده است .

جنگهای داخلی رواندا سال  ١٩٩٤ و در پی کشته شدن رييس جمهوری رواندا در يک سانحه هوايی آغاز شد.