رييس جمهوری اسلامی ايران ضرب الاجل آمريکا را «بی معنی» توصيف کرد

محمود احمدی نژاد اتهامات مکرر آمريکا و متحدان آن را عليه جمهوری اسلامی مبنی بر اينکه ايران در پی ساختن تسليحات اتمی است، به يک سريال تلويزيونی تشبيه کرد، و مورد تمسخر قرار داد.

رييس جمهوری اسلامی ايران اين نظرات را روز چهارشنبه در مصاحبه ای با شبکه تلويزيونی کانال ٤ بريتانيا، بيان کرد. آقای احمدی نژاد به اتهامات قدرت های غربی پاسخ ميگفت که می گويند جمهوری اسلامی از برنامه اتمی غيرنظامی خود برای توليد انرژی بعنوان پوششی برای توليد تسليحات اتمی، استفاده ميکند.

آقای احمدی نژاد گفت که حرف زدن در مورد برنامه اتمی ايران «موضوعی کهنه» شده است. رييس جمهوری ايران باری ديگر درخواست آمريکا از وی را برای قبول طرحی که با ميانجيگری سازمان ملل متحد در اواخر سال جاری ميلادی ارائه شد، رد کرد و ضرب الاجل آمريکا را «بی معنی» توصيف نمود.

طرح پيشنهادی از ايران ميخواهد بخش عمده اورانيوم کم غنای خود را به خارج از کشور بمنظور تأمين سوخت راکتور هسته ای تهران برای استفاده های پزشکی،  ارسال کند.

پرزيدنت اوباما گفته است احتمالاً تحريمهای تازه ای عليه ايران را در صورت بی اعتنايی جمهوری اسلامی به اين ضرب الاجل، در نظر خواهد گرفت.