اسرائيل با دادن دهها مليون دلار به سازمانهائی که برای جلوگيری از بحران انسانی در سرزمينهای فلسطينی تلاش می کنند موافقت کرده است.

به گزارش خبرنگار صدای آمريکا، اسرائيل می گويد که همچنين کاهش محدوديت و موانع در گذارگاه اصلی عبور محمولات به داخل باريکه غزه را مورد بررسی قرار می می دهد.

به اين گزارش توجه کنيد.