دادگاه رسيدگی به جنايات جنگی بوسنی يک افسر سابق صرب را به ۲۰ سال زندان محکوم کرده است،

او به جنايت عليه بشريت در جريان مناقشه دهه ۱۹۹۰ در بوسنی - هرزه گوين متهم بود. دادگاه گفت " دراگوج پونوويچ" دستور اعدام غير نظاميان مسلمان در شهر " راگوتيچا" را صادر و اجرا کرد.

اعدام ۲۴ مسلمان که به دستور " پونوويچ" برای خدمت به عنوان سپرهای انسانی در جنگ دستگير شدند، از جمله اتهامات او بود.