دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش فرج اردلان خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا،  درگيری های هفته گذشته در تبريز، بلوچستان، کرمان، تهران و ساير نقاط ايران را مورد بررسی قرار می دهد.