خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با دکتر شاهين فاطمی، استاد دانشگاه پاريس، پژوهشگر و فعال سياسی، پيرامون انتخابات رياست جمهوری خردادماه آينده در ايران به گفتگو پرداخت که توجه شما را به آن جلب می کنيم.