سفر سه روزه ژاک شيراک، رئيس جمهوری فرانسه، به ژاپن پايآن يافت. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.