به مشروح گزارش خبرنگار علمی بخش فارسی صدای آمريکا درباره قابليت تصحيح عيوب ژنتيکی توجه فرمائيد.