درحاليکه بازتاب منفی سخنان اخير محمود احمدی نژاد همچنان در نقاط مختلف جهان همچنان احساس می شود، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با آقای دکتر هرمز حکمت، پژوهنده علوم سياسی و مدير مجله ايران نامه، پيرامون انگيزه های اين سخنان گفتگويی انجام داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.