مردم پايتخت و شهرهای ديگر ايران به نتايجی که از سوی دولت اعلام شده اعتراض کردند

 


 

۲۶ خرداد

 

 

 


۲۷ خرداد

 

 

 


۲۸ خرداد

 

 
 

۲۹ خرداد

 

 

 

 

 

 
 

۳۰ خرداد

 

 

 

۳۱ خرداد

 

 

 

 


۱ تیر