نسرين مهدوی گزارشگر بخش فارسی صدای آمريکا از اروپا گزارش می دهد.