دولت مرکزی برزيل پيشنهاد کرد برای کمک به روياروئی با چهار روزخشونت های گروه های گانگستر وخودسر درايالت سائو پائولو، نيروهای فدرال را به اين ايالت اعزام دارد. دراين خشونت ها تاکنون ۸۱ نفرجان خود را ازدست داده اند که بسياری ازآن ها ماموران پليس بوده اند.

وزيردادگستری برزيل اظهارداشت درصورت تقاضای مقامات محلی، دولت فدرال می تواند حدود چهارهزارسربازبه سائو پائولو اعزام دارد. با اين حال فرماندار اين ايالت تاکنون حاضربه درخواست کمک ازدولت فدرال نشده است.

به گفته پليس، درجريان تازه ترين حملات اعضای يک گروه گانگسترموسوم به «فرماندهی اول پايتخت» ، شعب بانک ها واتوبوس های شهری ويران شدند. مقامات مسئول می گويند گروه های افسارگسيخته ازروزجمعه گذشته تاکنون پاسگاه های پليس را زيرآتش گرفته اند ودست به عمليات شورشی درچندين زندان ايالت زده اند. دست کم ۳۶ تن از ماموران امنيتی و ۱۴ تن ازمهاجمان دراين حوادث کشته شده اند.

به گفته پليس، رهبران گروهک ها به عنوان اعتراض به انتقال چندصد نفراز رهبران زندانی خود به زندان ديگری که به شدت تحت مراقبت قراردارد، دستوراين حملات را به اعضای خود داده اند. مقامات مسئول می گويد تاکنون ۱۸۰ مورد حمله درسراسر ايالت سائو پائولو صورت گرفته است.