مقامات اردن می گويند ملک عبدالله پادشاه اردن يک روزپس ازاحضارسفيرخود درعراق، به وی دستور داد به بغداد بازگردد.

عراق واردن روزيکشنبه دريک اقدام متقابل ديپلماتيک، سفيران خود درکشورمقابل را احضارکردند. اردن پس ازآن که عراقی ها به عنوان اعتراض به بمب گذاری مرگباراخيردرشهرحله درجنوب عراق دست به تظاهراتی دربرابرسفارت اردن دربغداد زدند وپرچم عراق را دربالای سفارت اردن به اهتزاردرآوردند، سفيرخود را احضارکرد. اعتراض کنندگان پس ازآن دست به تظاهرات دربرابرسفارت اردن زدند که درگزارش های خبری اعلام گرديد بمب گذارانتحاری درشهرحله، يک شهروند اردنی بود.

چند ساعت پس ازاحضارسفيراردن، عراق نيز سفيرخود را دراردن برای مشورت احضارکرد.

در رويدادهائی ديگردر روزدوشنبه، انفجاريک اتومبيل حامل بمب درشهرسامره، 10 نفر را مجروح کرد ويک سربازآمريکائی درجريان حمله شورشيان درشهرکرکوک جان خود را ازدست داد. يک تفنگداردريائی آمريکا نيزدرجريان عملياتی امنيتی درنزديکی شهرفلوجه کشته شد.