دانلد رامسفلد وزير دفاع آمريکا روز دوشنبه در واشنگتن با احمد چلبی معاون بحث انگيز نخست وزيرعراق ديدارکرد.

مقامات مسئول هنگام ورود آقای چلبی به ساختمان وزارت دفاع آمريکا وهنگام خروج وی مانع ازآن شدند که عکاسان وخبرنگاران به وی نزديک شوند وگزارش تهيه کنند. اما يک مقام بلندپايه وزارت دفاع آمريکا اظهارداشت وزيردفاع آمريکا ومعاون نخست وزيرعراق روزدوشنبه حدود ۴۵ دقيقه با يکديگر ديدارکردند. به گفته مقام وزارت دفاع، طرفين ضرورت ادامه بهبود توانائی نيروهای ائتلاف تحت رهبری آمريکا را درعراق درجمع آوری گزارش های اطلاعاتی وهمچنين تقويت بنيه نيروهای عراق را برای به زانو درآوردن شورشيان مورد بررسی قرار دادند.

دمکرات های آمريکا ازآقای چلبی خواسته اند به ادعاهای ناظربرتحريف اطلاعات مربوط به برنامه های تسليحاتی صدام حسين در دوران پيش ازآغازجنگ پاسخ دهد. آقای چلبی اين ادعاها وهمچنين اتهامات وارده را درمورد آن که خبرهای اطلاعاتی حساس آمريکا را دراختيارايران می گذارده است، تکذيب کرده است.