اجلاس رهبران کشورهای آفريقائی درغنا اتحاد آفريقا وتشکيل يک کشور واحد آفريقائی را مورد توجه قرارداده است.

درجلسه روزدوشنبه اجلاس رهبران آفريقائی که درپشت درهای بسته منعقد گرديد، اختلافات عمده ای درمورد چگونگی دستيابی به اتحاد قاره آفريقا بروزکرد.

معمرقذافی رهبرليبی و عبدالعی ويد  Abdoulaye Wade  رهبرسنگال رهبری گروهی ازکشورها را برعهده گرفته اند که سريعا خواستارتاسيس يک کشور فدرال سراسری درآفريقا هستند.

رهبران سايرکشورها ازنظرات سنجيده تر تابوامبکی  Thabo Mbeki  رئيس جمهوری آفريقای جنوبی حمايت می کنند که می گويد تاسيس چنين کشوری بايد تدريجا صورت گيرد.

اجلاس سه روزه اتحاديه آفريقا توجه خود را عمدتا براتحاد قاره آفريقا متمرکز کرده است، اما بسياری ازشرکت کنندگان می گويند مسائل ديگری مانند منطقه دارفور و وضعيت حقوق بشر نيزبايد مورد بررسی قرارگيرد.

رهبران آفريقائی روزيکشنبه درجلسه افتتاحيه اجلاس مزايا ومنافع يک دولت قاره ای را ازلحاظ مسائل امنيتی واقتصادی کشورهای عضو مورد بحث وبررسی قراردادند.