محاکمه ۲۸ مرد دراسپانيا که به بمب گذاری در قطارهای شهری مادريد درسال ۲۰۰۴ متهم هستند، روزدوشنبه پايان يافت، درحالی که متهمان همچنان خود را بی گناه می دانستند. درآن بمب گذاری ها ۱۹۱نفرجان خود را ازدست دادند وصدها نفر مجروح شدند.

پس ازچهارماه ونيم محاکمه و بررسی شهادت شهود واسناد ومدارک لازم، اکنون زمان آن فرا رسيده است که دادگاه مادريد احکام خود را صادرکند. انتظارمی رود اين احکام درماه اکتبرآينده صادر شود.

اغلب متهمان شهروندان مراکش هستند وشش نفر ازآنان طراحان اصلی توطئه شناخته شده اند. دادستانان برای برخی ازمتهمان درصورتی که مجرم شناخته شوند، تقاضای چند بارحبس ابد کرده اند. با اين حال طبق قوانين اسپانيا، حداکثر مجازات از ۴۰ سال حبس فراترنمی رود.

مقامات اسپانيا معتقدند يک گروه مرتبط با القاعده دراين حمله دست داشته است. درجريان اين حمله، روز ۱۱ مارس۲۰۰۴ چهارقطارمملوازمسافردريک ايستگاه عمده مادريد منفجر شدند.