پرزيدنت بوش اين نظر را روزپنجشنبه درپايان گفتگو های خود  با  وو يی Wu Yi  معاون نخست وزيرچين برای خبرنگاران درکاخ سفيد ابرازداشت.

پرزيدنت بوش افزود درگفتگوهای خود خاطرنشان ساخته است که برای روابط بازرگانی آمريکا وچين ارزش قائل است، اما چين بايد کاهشی درمقررات سختگيرانه ناظربه نرخ برابری پول رايج خود به عمل آورد واجازه دهد که ارزش يوآن، واحد پول چين، در برابردلارافزايش يابد. رئيس جمهوری آمريکا اظهار داشت افزايش قيمت يوآن ، يکی از راه های حل کسر موازنه ۲۳۳ ميليارد دلاری آمريکا درمبادلات تجاری خود با چين است.

منتقدان چين می گويند پکن آگاهانه وبه طور مصنوعی ارزش برابری پول رايج خود را کاهش داده است تا فرآورده های چينی به گونه ای غيرمنصفانه به قيمت ارزان عرضه شوند وقيمت کالاهای ساخت آمريکا درچين افزايش يابد.